Algemene Voorwaarden

Versie: 2020

Koeching (kinder)coaching op de boerderij, is opgericht door A. Lekkerkerker-Doornenbal, gevestigd te Amerongen en ingeschreven onder nummer 53278887 bij de Kamer van Koophandel.

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 2 weken na de factuurdatum zelf bij te schrijven op de rekening van Koeching. Hierna kunt u de rekening eventueel indienen bij uw verzekering.

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, dit is na te lezen onder het hoofdstukje tarieven op de website. Ook kunt u hier meer lezen over eventuele stappen in verband met mogelijke vergoedingen bij uw zorgverzekeraar.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van te voren aangekondigd. De afspraken voor kinderen, jongeren, oudergesprekken of de begeleiding van volwassenen duren gemiddeld 1 uur, maximaal 5 kwartier.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Koeching een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind of de cliënt niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Koeching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, €5,- per nota, in rekening te brengen. Bij betalingsachterstand is Koeching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zal de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten €90,-. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of door het inspreken van het antwoordapparaat. Bij ziekte is overleg mogelijk.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (vanaf een kwartier), wordt de tijd in rekening gebracht. De kosten hiervoor bedragen €22,50 per kwartier. Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Koeching u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts. De begeleiding van Koeching is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Koeching sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Koeching, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Koeching.

Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gemaakt. Dit verslag wordt door Koeching zelf gemaakt, de kosten hiervoor kunt u vinden op https://www.koeching.nl/tarieven.

Bij kinderconsulten: Koeching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

Op verzoek van de ouders/verzorgers van het kind bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Dit bezoek duurt maximaal 5 kwartier. Bij verlenging wordt er een uurtarief van €90,- per uur gehanteerd.

Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

De ouder/verzorger dient tijdens het kinderconsult telefonisch bereikbaar te zijn. Na een aantal sessies volgt het voortgangsgesprek met de ouders, waar we de voortgang van de begeleiding van uw kind bespreken.